VERSENYEREDMÉNYEK

JUDO

KARATE-DO

SHOTOKAN KARATE

KENDO

KICK-BOX

KUNG FU

KYOKUSHIN

SUMO

TAEKWONDO

THAI BOX